Nollvision i dödsbränder

En vision och tydliga mål är förutsättningar för att lyckas i arbetet med att stärka brandskyddet för den enskilda människan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB) mål och visionsbeskrivning i nationell strategi för stärkt brandskydd.

Vision

Den vision för brandskyddsområdet som formulerats i strategin lyder ”Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand.”

Mål

Målen är en utgångspunkt för arbetet både på lång och kort sikt. De mål som gäller fram till 2020 är:

  • Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med minst en tredjedel till år 2020.
  • Medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand ska öka. 
  • Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka.

 

Bakgrund

Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att bo kvar i sin bostad så länge som möjligt och få individuellt anpassat stöd i form av vård, omsorg, hjälpmedel och anpassning av bostaden. Det brandskydd som bygglagstiftningen ställer krav på i ordinärt boende förutsätter att den boende själv kan agera och sätta sig i säkerhet i händelse av brand det innebär att det finns behov av att även anpassa brandskyddet efter individens förutsättningar. Detta görs i varierande omfattning i landets kommuner, och är en fråga som behöver belysas och föras upp på agendan för förvaltningar och aktörer i kommunerna.

Det sker i genomsnitt 100-110 dödsbränder per år i Sverige och cirka 90 procent av dem inträffar i bostäder. Personer i åldersgruppen 65 år eller äldre är överrepresenterade i dödsbränder och det är vanligt att de omkomna har någon form av funktionsnedsättning. Rökning orsakar nästan en tredjedel av dödsbränderna.

Om utvecklingen fortsätter och inga särskilda åtgärder vidtas visar trenden att bostadsbränderna kommer att bli fler och att antalet döda i bostadsbränder riskerar att öka med drygt en tredjedel till år 2050. Bedömningen grundar sig på SCB:s befolkningsprognos avseende ökningen av antalet äldre och en oförändrad risk för dödsbränder.


Brandsäker bostad för alla

I november 2009 fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag av regeringen att, i samverkan med berörda myndigheter och organisationer, ta fram en nationell strategi för hur brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda. Kort därefter, i april 2010, fick MSB i uppdrag att utreda vad som är ett rimligt brandskydd i olika boendemiljöer. I den senare rapporten presenteras den problembild som behöver hanteras, bland annat med hjälp av arbetssätt som beskrivs i denna vägledning.

Det finns ett behov av att individanpassa brandskyddet i bostäder för personer som bedöms vara särskilt utsatta för och vid bränder. Den nationella samverkansgruppen för brandskyddsfrågor har därför tagit initiativ till att utarbeta en vägledning till stöd för landets kommuner. Samverkansgruppen bildades för att samordna, långsiktigt förvalta och vid behov utveckla den nationella strategin.

 

Den arbetsgrupp som utarbetat vägledningen består av representanter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen, Örebro kommun, Uppsala kommun, Varbergs kommun, Linköpings kommun, Räddningstjänsten Syd samt Brandskyddsföreningen Sverige. Arbetsgruppen har bidragit med erfarenheter, underlag och idéer till vägledningens innehåll, och MSB har sammanställt dokumentet.

Ladda ner Brandsäker bostad för alla här.


Vad kan man göra som politiker?


Varje år omkommer omkring hundra personer i bränder i Sverige, de flesta i sina egna hem. Äldre är en överrepresenterad grupp. Med individanpassat brandskydd skulle många kunna räddas.

Allt fler blir allt äldre. Antalet personer över 65 år kommer att vara 2,1 miljoner år 2021 och 2,4 miljoner år 2031, enligt SCB. Under den senaste 10-årsperioden har dessutom medellivslängden ökat. Detta i kombination med att allt fler äldre bor kvar hemma innebär att behoven av anpassade bostäder kommer att öka kraftigt framöver.

Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att bo kvar i sin bostad så länge som möjligt och få individuellt anpassat stöd i form av vård, omsorg, hjälpmedel och anpassning av bostaden. Däremot missar man ofta brandskyddet. Det brandskydd som bygglagstiftningen ställer krav på förutsätter att den boende själv kan agera och sätta sig i säkerhet i händelse av brand. Bland äldre finns dock många som inte själva kan släcka en brand eller klarar av att fly undan och sätta sig i säkerhet. Orsaken kan vara brist på fysisk och psykisk förmåga, medicinpåverkan eller andra tillstånd som i högre grad drabbar äldre. Regelverket måste därför förändras och även brandskyddet måste individanpassas.

Få kommuner har idag med brandskyddet i biståndsbedömningen, trots att det finns bra och ofta enkla lösningar som effektivt kan ge äldre ett individanpassat brandskydd. Räddningstjänsterna sitter också på stor kunskap om brandskydd för individer med skiftande förutsättningar. Dessutom har Social­tjänstens biståndsbedömare stor erfarenhet och rutin att bedöma äldres förmåga att klara sig själva. Genom bättre samverkan inom kommu­nerna kan äldre ges ett bra skydd även när de bor kvar hemma.

Brandskyddsföreningen vill att alla kommuner ska erbjuda individanpassat brandskydd och att man tar hänsyn till brandskyddet redan vid biståndsbedömningen.


Dödsbränder ökade med 39,5 % under 2015!

MSB och Brandskyddsföreningen publicerade den 22 december sin syn på brandstatistiken för 2015, ”Det är tyvärr inte överraskande, men oerhört ledsamt, att antalet omkomna vid brand ökar igen”.

Klicka på länken för att läsa mer: Dödsbränder 2015